Wojewódzki konkurs Modern Students

 

KONKURS MODERN STUDENTS

W tym roku Modern School wraz I Liceum Ogólnokształcącym organizuje już trzeci Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego Modern Students. Jego założeniem jest organizowanie corocznych edycji konkursu związanych z obszarami tematycznymi określonymi w celach kształcenia podstawy programowej przedmiotu język obcy nowożytny. Konkurs składa się z dwóch etapów: każdy z nich to test pisemny – w pierwszym etapie na poziomie B1+/B2, w drugim etapie na poziomie B2+/C1.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich województwa warmińsko-mazurskiego, wykazujących się znajomością języka angielskiego na poziomie B1+/B2/C1.

Partnerem konkursu jest wydawnictwo Pearson a patronat merytoryczno-metodyczny objął Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

Cele konkursu:

a) popularyzacja języka angielskiego wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,

b) kształcenie międzyprzedmiotowe,

c) motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,

d) stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych międzynarodowym egzaminem PTE General,

e) podniesienie samooceny uczniów,

f) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy obejmuje eliminacje wewnętrzne w szkołach, biorących udział w konkursie. Do etapu pierwszego może przystąpić dowolna liczba uczestników. W zeszłym roku było to około 1000 osób. W tym roku aż 1554 osoby. Eliminacje wewnątrzszkolne odbyły się w czwartek 14 listopada 2019 r. Etap pierwszy polega na rozwiązaniu pisemnego testu. Etap drugi (finał konkursu) dla laureatów konkursu wewnątrzszkolnego, odbędzie się we wtorek 3 grudnia 2019 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Olsztynie o godz. 11:00 i będzie polegał na rozwiązaniu pisemnego testu na poziomie B2+/C1.

Ogłoszenie wyników drugiego etapu konkursu i wręczenie nagród nastąpi 17 grudnia 2019 r. o godzinie 11.00 w auli I LO w Olsztynie.

NAGRODY:

I MIEJSCE: voucher na międzynarodowy egzamin PTE General na dowolnym poziomie zaawansowania w sesji egzaminacyjnej czerwiec 2020 (wartość vouchera 500-600 zł w zależności od wybranego poziomu egzaminu), przenośny głośnik bluetooth JBL Charge 4 (wartość nagrody około 600 zł) oraz książkę;

II MIEJSCE: voucher na międzynarodowy egzamin PTE General na dowolnym poziomie zaawansowania w sesji egzaminacyjnej czerwiec 2020 oraz 2 książki;

III MIEJSCE: voucher na międzynarodowy egzamin PTE General na dowolnym poziomie zaawansowania w sesji egzaminacyjnej czerwiec 2020 oraz książkę.

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.