Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSIE

 

I. Kursy języka angielskiego oraz zasady uczestnictwa w zajęciach

1. Modern School prowadzi kursy języka angielskiego dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz firm w formie zajęć indywidualnych lub grupowych. Zajęcia odbywają się stacjonarnie w siedzibie Modern School i/lub w siedzibie firmy słuchacza/y oraz w formie online. 
2. Zajęcia odbywają się:
a) w grupach standardowych, liczących od 7 do 10 osób w przypadku zajęć stacjonarnych i online;
b) w małych grupach, liczących od 3 do 6 osób w przypadku zajęć stacjonarnych i online;
c) w parach, w przypadku zajęć stacjonarnych i online;
d) w formie zajęć indywidualnych, w przypadku zajęć stacjonarnych i online. 
3. Liczba osób w grupie ma wpływ na cenę kursu. Im mniejsza liczba osób w grupie, tym wyższa cena. 
4. Zakwalifikowanie do odpowiedniej grupy odbywa się na podstawie pisemnego testu kwalifikacyjnego (stacjonarnie lub w formie online) oraz rozmowy (stacjonarnie lub w formie online). Celem testu jest ustalenie poziomu zaawansowania językowego uczestnika kursu. Test kwalifikacyjny nie jest wymagany w przypadku osób, które rozpoczynają naukę języka od podstaw. 
5. Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ukończenia kursu na określonym poziomie zaawansowania językowego. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest zaliczenie wszystkich testów na poziomie minimum 60% oraz frekwencja na poziomie minimum 80% wszystkich zajęć. 
6. Uczestnik kursu, po zaliczeniu semestru, ma pierwszeństwo w zapisach na kolejny semestr lub rok szkolny. 

II. Prawa i obowiązki uczestnika kursu 
1. Uczestnik kursu grupowego, który był nieobecny na zajęciach (minimum przez okres 2 tygodni) ma prawo do nieodpłatnych konsultacji z lektorem na życzenie, tzn., jeśli sam zgłosi taką potrzebę lub jeśli zgłosi ją lektor. Liczba konsultacji dla danego słuchacza wynosi maksymalnie 2 spotkania w semestrze. Konsultacje mogą mieć formę zajęć indywidualnych lub w małej grupie. Konsultacje odbywają się w wyznaczonych przez Modern School i lektora terminach, w siedzibie Modern School i/lub online. 
2. Uczestnik kursu ma prawo do zgłaszania uwag, dotyczących zawartości merytorycznej kursu bezpośrednio lektorowi, metodykowi lub dyrektor zarządzającej Modern School, lub w sekretariacie Modern School. Uwagi można też zgłaszać mailowo na adres: biuro@modernschool.pl . 
3. Uczestnik kursu ma prawo do oceny przebiegu kursu poprzez wyrażanie swoich uwag i sugestii w anonimowej ankiecie (w formie pisemnej lub online). 
4. Uczestnik kursu ma prawo do umówienia się na spotkanie z dyrektor zarządzającą i / lub metodykiem szkoły po wcześniejszym, wspólnym ustaleniu dogodnego dla obu stron terminu.  
5. Uczestnik kursu może złożyć wniosek o zmianę lektora, jeśli większość członków grupy również wyraża taką potrzebę. Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie maksymalnie 14 (czternastu) dni od momentu jego wpłynięcia do sekretariatu Modern School lub na adres poczty mailowej: biuro@modernschool.pl . 
6. Uczestnik kursu ma prawo przenieść się do innej grupy na tym samym lub innym poziomie zaawansowania językowego w trakcie trwania kursu pod warunkiem, że metodyk i/lub dyrektor zarządzająca Modern School oraz lektor prowadzący zajęcia wyrażą zgodę na taką zmianę, a w nowej grupie będzie wolne miejsce. 
7. Uczestnik kursu ma prawo do darmowego korzystania z zasobów szkolnej biblioteki językowej. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki uczestnik kursu lub jego/jej opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w kwocie odpowiadającej wartości zagubionej lub zniszczonej książki. 
8. Uczestnik kursu ma obowiązek regularnie uczestniczyć w zajęciach – możliwa absencja nie może przekroczyć 20% wszystkich zaplanowanych zajęć. 
9. Uczestnik kursu ma obowiązek regularnie odrabiać prace domowe oraz zaliczać testy na poziomie minimum 60%. Niezaliczone lub nienapisane testy muszą zostać zaliczone w ciągu 2 tygodni od momentu ogłoszenia wyników. 
10. Uczestnik kursu ma obowiązek przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania. Nie może zakłócać pracy lektora oraz pracy innych uczestników kursu. 
11. Uczestnik kursu lub prawny opiekun uczestnika kursu ma obowiązek terminowego uiszczania opłat za kurs, zgodnie z cennikiem oraz harmonogramem wpłat opisanym w umowie zawartej z Modern School. 
12. Uczestnik kursu indywidualnego zobowiązany jest powiadomić Modern School o odwołaniu zajęć najpóźniej dzień przed ich planowaną realizacją – telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail, do godziny 18:00. W przypadku zajęć, które odbywają się w poniedziałek, odwołanie zajęć musi nastąpić najpóźniej w piątek do godziny 16:00. W razie niedotrzymania terminu, uczestnik kursu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za odwołane zajęcia. 
13. Odwołane przez uczestnika indywidualnego zajęcia będą odrabiane wyłącznie na życzenie słuchacza lub jego/jej prawnego opiekuna, we wspólnie ustalonym terminie. Odrabianie zajęć musi nastąpić maksymalnie w ciągu jednego miesiąca od momentu odwołania zajęć. Liczba możliwych do odrobienia zajęć na kursie określona jest w umowie zawartej pomiędzy Modern School a uczestnikiem kursu lub jego/jej prawnym opiekunem. 
14. Uczestnik kursu ma prawo wnieść reklamację w formie pisemnej na formularzu reklamacyjnym dostępnym w sekretariacie Modern School. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni od momentu jej wpłynięcia do sekretariatu Modern School lub na adres poczty mailowej: biuro@modernschool.pl . 
15. Uczestnik kursu ma prawo do korzystania z różnych platform internetowych, używanych przez Modern School do nauki zdalnej wyłącznie do końca trwania umowy lub do momentu zakończenia okresu wypowiedzenia.  

III. Prawa i obowiązki Modern School 
1. Modern School ma obowiązek monitorowania i bieżącej oceny pracy lektorów poprzez prowadzenie hospitacji zajęć oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem kursów. W tym celu oraz na potrzeby utrzymania akredytacji, Modern School ma prawo do niezapowiedzianego nagrywania zajęć stacjonarnych i/lub online 2 razy w każdym semestrze. 
2. Modern School ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu. 
3. Modern School ma prawo do zaproszenia potencjalnego, nowego słuchacza na zajęcia pokazowe do istniejącej już grupy. 
4.  Modern School zastrzega sobie prawo do usunięcia z kursu słuchacza, który swoim zachowaniem utrudnia lub uniemożliwia efektywne prowadzenie zajęć, narusza dobra osobiste i godność innych osób, stwarza zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób, narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, dokonuje umyślnej dewastacji mienia Modern School lub własności innych uczestników kursu, dokona zaboru mienia Modern School lub własności innych uczestników kursu. 
5. Modern School ma prawo odwołać zajęcia w przypadku choroby lektora lub innych zdarzeń losowych. W takiej sytuacji Modern School zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie zajęć, w tym do przesunięcia terminu zakończenia kursu maksymalnie o dwa tygodnie od pierwotnie ustalonej daty kończącej kurs. 
6. W przypadku działania siły wyższej, tj. zdarzeń, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia umowy ani im zapobiec i na które żadna ze stron nie będzie miała wpływu, w szczególności: epidemie, pandemie, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi i inne klęski żywiołowe, a także strajki, zamieszki i embarga oraz w przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych, Modern School przeprowadzi pełnowartościowe zajęcia zdalne (online), o czym poinformuje uczestnika kursu lub jego/jej opiekuna prawnego w terminie 7 dni od dnia zadziałania siły wyższej. Zasady dokonywania opłat, a także harmonogram opłat zawarte w umowie między Modern School a uczestnikiem kursu lub jego/jej opiekunem prawnym nie ulegają zmianie.  

IV. Kursy online 
1. Uczestnik kursu online lub jego/jej opiekun prawny ma obowiązek zapewnienia sprzętu i połączenia internetowego spełniającego minimalne wymagania platformy Zoom:
·  połączenie internetowe:
łącze szerokopasmowe lub łącze bezprzewodowe (3G lub 4G/LTE)
·  wymagania sprzętowe:
głośniki, mikrofon, kamerka internetowa lub kamera video (wbudowane, USB lub bezprzewodowe), minimalne wymagania procesora: Single Core 1Ghz i pamięci RAM: N/A 
2. Uczestnik kursu online lub jego jej opiekun prawny ma obowiązek zainstalować darmową platformę Zoom na dowolne urządzenie (komputer, tablet lub smartfon), z którego uczestnik kursu będzie korzystać podczas zajęć online. 
3. Uczestnik kursu lub jego prawny opiekun ma obowiązek włączyć kamerkę internetową podczas zajęć prowadzonych w formie online. Niewłączenie kamerki spowoduje automatyczne zablokowanie uczestnika oraz brak możliwości wzięcia udziału 
w zajęciach. W takiej sytuacji uczestnik kursu lub jego prawny opiekun nie może domagać się ani odrobienia zajęć, ani zwrotu pieniędzy za te zajęcia. 
4. Modern School, na czas trwania zajęć online, udziela dostępu do pokoju online dedykowanego do zajęć uczestnika kursu. 
5. Modern School nie odpowiada za problemy techniczne podczas zajęć online wynikające ze sprzętu uczestnika lub połączenia internetowego, które nie spełniają minimalnych wymagań systemowych platformy Zoom. 
6. W przypadku usterek technicznych uniemożliwiających uczestnikowi dołączenie do zajęć online, uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania sekretariatu Modern School o zaistniałej sytuacji.
7. Uczestnik kursu online ma obowiązek przechowywać dane dostępowe do zajęć online w miejscu niedostępnym dla osób trzecich. 
8. Uczestnik kursu lub jego/jej opiekun prawny zobowiązuje się do korzystania tylko z zaufanych urządzeń w celu uniknięcia przechwycenia danych dostępowych do zajęć uczestnika kursu przez osoby trzecie. 
9. Uczestnikowi kursu online zabrania się zapraszania do pokoju online osób niebędących słuchaczami Modern School. 
10. Rodzice i/lub opiekunowie prawni niepełnoletniego uczestnika kursu ponoszą pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo oraz materiały udostępniane przez niego podczas trwania zajęć.  

V. Opłaty 
1. Podstawą do naliczania opłat za kursy jest cennik kursów na dany rok szkolny, dostępny w sekretariacie Modern School oraz na stronie internetowej www.modernschool.pl. 
2. Zasady dokonywania opłat, a także harmonogram opłat zawarte są w umowie zawartej między Modern School a uczestnikiem kursu lub jego/jej opiekunem prawnym. 
3. Rabaty przyznawane są wyłącznie osobom, które dokonują terminowych płatności każdej z rat. Wówczas o kwotę rabatu zostaną pomniejszone ostatnie(a) raty/ a płatności, zgodnie z zapisami w umowie. 
4. W przypadku rezygnacji z kursu grupowego bądź indywidualnego przyjmuje się stawkę za jedną jednostkę lekcyjną bez rabatu określonego w umowie. i mnoży się ją przez liczbę wszystkich jednostek lekcyjnych, które odbyły się do dnia upływu okresu wypowiedzenia. Do całkowitej ceny kursu doliczany jest też koszt podręcznika/ów. 

VI. Pozostałe postanowienia 
1. Za szkody materialne wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub prawni opiekunowie. 
2. Modern School nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich przed i po zakończeniu zajęć. 
3. Na terenie Modern School obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz palenia tytoniu i e-papierosów. 
4. Wszelkie informacje dotyczące realizacji kursu będą przekazywane uczestnikowi i/lub jego/jej opiekunowi prawnemu za pomocą e-dziennika LangLion, e-maili, sms-ów oraz telefonicznie.

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.