Poziomy zaawansowania językowego

 

Zastanawiałeś się na jakim poziomie zaawansowania jest Twój język angielski? W Modern School trafiłeś na kurs na poziomie B1? Co to właściwie oznacza? Poniżej krótki opis poszczególnych poziomów CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego opisuje poziomy znajomości języka obcego. System podzielony jest na trzy grupy A (podstawowy), B (średni) i (zaawansowany). Każda z nich dzieli się na dwie podgrupy – 1 i 2.

Poziom A1

Osoba posługująca się językiem obcym na poziomie A1:

 • potrafi przedstawić siebie i innych
 • rozumie podstawowe zwroty
 • używa podstawowych sformułowań dotyczących życia prywatnego, miejsca zamieszkania, rodziny, przyjaciół i posiadanych rzeczy
 • zadaje proste pytania umie przeprowadzić prostą rozmowę jeśli rozmówca mówi wolno i zrozumiale.

Poziom A2

Osoba posługująca się językiem obcym na poziomie A2:

 • rozumie często używane słowa i zwroty związane z życiem codziennym (otoczenie, praca, zakupy)
 • porozumiewa się w prostych sytuacjach wymagających krótkiej wymiany zdań na znane tematy
 • opisuje swoje otoczenie i pochodzenie
 • potrafi wypowiedzieć się na temat najważniejszych potrzeb życia codziennego

Poziom B1

Osoba posługująca się językiem obcym na poziomie B1:

 • rozumie główny przekaz prostych tekstów na temat pracy, szkoły, czasu wolnego itp.
 • potrafi poradzić sobie z typowymi sytuacjami podczas podróży do miejsc gdzie mówi się danym językiem
 • tworzy proste wypowiedzi ustne i teksty na tematy związane ze swoimi zainteresowaniami
 • opisuje wydarzenia oraz swoje doświadczenia i marzenia
 • mówi o swoich planach i zamierzeniach
 • przedstawia swoją opinię

Poziom B2

Osoba posługująca się językiem obcym na poziomie B2:

 • rozumie główny przekaz złożonych tekstów w szerokim zakresie tematów
 • rozumie dyskusje na tematy techniczne z zakresu jej specjalności bądź zainteresowań
 • umie przeprowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka w sposób w miarę płynny i spontaniczny
 • formułuje złożone wypowiedzi ustne i pisemne
 • potrafi uzasadnić swój punkt widzenia
 • wypowiada się na temat wad i zalet różnych możliwości

Poziom C1

Osoba posługująca się językiem obcym na poziomie C1:

 • rozumie szeroki zakres dłuższych, bardziej wymagających tekstów
 • potrafi zrozumieć ukryte w wypowiedziach podteksty
 • potrafi wypowiedzieć się płynnie i spontanicznie z użyciem odpowiedniego słownictwa
 • skutecznie posługuje się językiem obcym zarówno wśród znajomych jak i w kontaktach zawodowych
 • formułuje szczegółowe i dobrze skonstruowane wypowiedzi ustne i pisemne używając łączników i spójników
 • biegle posługuje się językiem obcym w mowie i piśmie

Poziom C2

Osoba posługująca się językiem obcym na poziomie C2:

 • rozumie praktycznie wszystko co usłyszy i przeczyta
 • streszcza informacje pochodzące z różnych źródeł, spójnie przekazując ich treść
 • spontanicznie wyraża myśli
 • precyzyjnie formułuje złożone wypowiedzi na wszystkie tematy
 • rozumie niuanse znaczeniowe wypowiedzi ustnych i pisemnych

 

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.