Dlaczego warto zapisać dziecko na kurs grupowy?

Interakcja społeczna jako klucz do sukcesu

1. Budowanie relacji: Zajęcia grupowe stwarzają naturalne środowisko do nawiązywania nowych przyjaźni. Ucząc się razem, dzieci wspólnie przeżywają sukcesy i porażki, co przyspiesza proces budowania trwałych relacji i uczy ich wartości takich jak wsparcie i solidarność.

2. Rozwój umiejętności komunikacji: Dzieci uczą się nie tylko komunikować w języku angielskim, ale także wyrażać swoje uczucia, myśli i opinie w grupie. Dzięki temu rozwijają swoją asertywność, umiejętność słuchania oraz zdolność do konstruktywnego udziału w dyskusji.

3. Nauka empatii: Poprzez regularne interakcje z rówieśnikami dzieci uczą się wczuwać w sytuacje innych, rozumiejąc ich emocje i uczucia. To ważna umiejętność, która sprzyja budowaniu głębokich i autentycznych relacji w przyszłości.

4. Wzmacnianie pewności siebie: Dzięki możliwości prezentowania swojej wiedzy przed grupą, dzieci rozwijają pewność siebie. Pozytywne reakcje rówieśników i nauczycieli stanowią ważne wsparcie w budowaniu ich samooceny.

5. Zarządzanie konfliktami: W grupie nie zawsze jest łatwo, ale to właśnie tam dzieci uczą się radzenia sobie z konfliktami. Dzięki temu zdobywają umiejętności niezbędne do negocjacji, kompromisu i konstruktywnego rozwiązywania problemów.

6. Nauka odpowiedzialności: Dziecko uczy się, że w grupie każdy ma swój wkład w sukces. Oznacza to, że muszą być odpowiedzialne nie tylko za siebie, ale i za postępy całej grupy.

7. Rozwój umiejętności przywódczych: Zajęcia grupowe dają możliwość wyłonienia się naturalnych liderów, którzy motywują innych i pomagają kierować pracami zespołu.

8. Ekspozycja na różnorodność kulturową: Jeśli w grupie są dzieci z różnych kultur, jest to okazja do nauki o różnorodności świata, dzięki czemu dzieci uczą się otwartości, szacunku i tolerancji.

9. Zrozumienie dynamiki grupowej: Praca zespołowa na zajęciach pozwala dzieciom zrozumieć, jakie role mogą przyjmować w grupie i jak te role wpływają na jej funkcjonowanie.

10. Wzmacnianie motywacji: Dzieci czerpią radość z nauki w grupie, gdzie mogą wspólnie świętować sukcesy i wspierać się w trudniejszych chwilach.

Skuteczność nauki w grupie

1. Różnorodność metod uczenia się: W grupie każde dziecko może mieć inną metodę uczenia się i podejście do przyswajania wiedzy. Kiedy uczniowie współpracują i dzielą się swoimi metodami, wszyscy mają okazję do poznania i wypróbowania różnych technik, co może przynieść lepsze wyniki.

2. Wspólne rozwiązywanie problemów: Kiedy dzieci napotykają trudności podczas nauki, mogą wspólnie poszukać rozwiązania. Wspólne myślenie i dyskusja mogą prowadzić do głębszego zrozumienia materiału.

3. Wspieranie i motywowanie się nawzajem: Dzieci uczą się, jak być pomocnymi i jak otrzymywać pomoc od innych. Widząc postępy rówieśników, mogą być bardziej zmotywowane do własnego wysiłku.

4. Uczenie się poprzez nauczanie: Wyjaśnianie materiału innym uczniom jest jednym z najskuteczniejszych sposobów uczenia się. Gdy uczniowie uczą się w grupie, mają okazję wyjaśniać i prezentować materiał kolegom, co wzmacnia ich zrozumienie.

5. Różnorodność perspektyw: Każde dziecko wnosi do grupy swoje doświadczenia, wiedzę i punkt widzenia. Dzięki temu uczniowie mogą spojrzeć na materiał z różnych perspektyw, co wzbogaca ich proces uczenia się.

6. Możliwość otrzymania natychmiastowej informacji zwrotnej: W grupie uczniowie mogą otrzymać szybki feedback od kolegów na temat swojej wypowiedzi czy pracy. Dzięki temu mogą od razu zrozumieć, co robią dobrze, a co wymaga poprawy.

7. Rola dynamiki grupowej: W odpowiednio prowadzonej grupie uczniowie uczą się odpowiedzialności za siebie i za innych. Grupowa odpowiedzialność może prowadzić do większego zaangażowania w proces uczenia się.

8. Współpraca nad projektami: Prace grupowe, prezentacje czy projekty pozwalają uczniom praktykować współpracę, dzielenie się zadaniami i negocjacje. Wszystkie te umiejętności są niezwykle ważne nie tylko w nauce języka, ale też w życiu codziennym.

Podsumowując, nauka w grupie nie tylko umożliwia dzieciom przyswajanie wiedzy w różnorodny sposób, ale także pomaga w rozwijaniu umiejętności społecznych, pracy zespołowej oraz zdolności rozwiązywania problemów. W odpowiednio skonstruowanym środowisku grupowym uczniowie mogą czerpać korzyści, których indywidualna nauka by im nie zapewniła.

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.