Dlaczego warto uczyć się z trenerem języka angielskiego?

Zastanawiasz się, jaki jest najlepszy sposób nauki – samodzielnie czy w szkole językowej? Nauka samodzielna jest z pewnością możliwa i wielu ludzi odnosi sukcesy, korzystając z różnorodnych materiałów dostępnych online, aplikacji mobilnych czy podręczników. Samodzielne uczenie się języka angielskiego wymaga jednak dyscypliny i odpowiedniego planu nauki. Brak wsparcia i kierunku może czasem prowadzić do frustracji i trudności w postępie. W przeciwieństwie do tego, nauka z trenerem języka angielskiego oferuje liczne korzyści. Przeczytaj co zyskasz wybierając tę formę nauki.

 Indywidualne podejście

Jedną z najważniejszych cech trenera języka angielskiego jest jego zdolność do dostosowywania się do indywidualnych potrzeb i stylu uczenia się ucznia. Trener rozumie, że każdy uczeń ma swoje mocne strony i obszary do rozwoju, dlatego tworzy plan nauki, który uwzględnia te różnice i dostosowuje się do nich.

Trener języka angielskiego również bierze pod uwagę cele i potrzeby ucznia. Może to być nauka języka angielskiego w celach zawodowych, przygotowanie do egzaminów językowych lub rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Trener pracuje wraz z uczniem, aby ustalić jego cele, a następnie dostosowuje program nauczania, aby pomóc w ich osiągnięciu.

Podejście indywidualne trenera języka angielskiego oznacza również, że jest on elastyczny i otwarty na zmiany. Jeśli uczeń ma trudności w określonym obszarze, trener może dostosować materiały i metody nauczania, aby pomóc mu przezwyciężyć trudności.

Motywacja i wsparcie

Trener języka angielskiego pełni również rolę motywatora i wsparcia dla swoich uczniów. Rozumie, że nauka języka angielskiego może być czasami wymagająca i pełna wyzwań, dlatego stara się utrzymać wysoki poziom motywacji poprzez ciekawe i angażujące zajęcia. Trener wspiera uczniów, pomaga im przezwyciężać trudności i wierzy w ich sukces.

Trener wykorzystuje różnorodne metody i techniki motywacyjne, aby uczniowie angażowali się w proces nauki. Może to obejmować wykorzystanie gier i zabaw, prezentowanie inspirujących materiałów audiowizualnych lub organizowanie wyjść i projektów związanych z językiem angielskim.

Trener języka angielskiego również pełni rolę wsparcia dla swoich uczniów. Służy jako mentor, z którym można się skonsultować, zadawać pytania i prosić o pomoc. W trudnych momentach, gdy uczniowie mogą czuć się zniechęceni lub przytłoczeni, trener dodaje otuchy, daje wsparcie emocjonalne i motywuje do kontynuowania nauki.

Trener języka angielskiego doskonale rozumie, że każdy uczeń ma własne cele i oczekiwania wobec nauki języka angielskiego. Potrafi docenić postępy ucznia, zwracając uwagę na ich osiągnięcia i celebrowanie małych sukcesów. Dzięki motywacji i wsparciu ze strony trenera języka angielskiego uczniowie czują się zainspirowani, pewni siebie i gotowi podjąć wyzwania związane z nauką języka angielskiego.

Tworzenie inspirującej atmosfery

Trener języka angielskiego jest odpowiedzialny za tworzenie inspirującej atmosfery, w której uczniowie czują się swobodnie, aby eksperymentować, zadawać pytania i rozwijać swoje umiejętności językowe. Tworzy przyjazne środowisko, w którym uczniowie czują się komfortowo, aby używać języka angielskiego w praktyce i pracować nad poprawą swoich umiejętności komunikacyjnych.

Trener stara się stworzyć przyjazne i otwarte środowisko, w którym uczniowie czują się swobodnie i komfortowo wypowiadać się po angielsku. Zachęca do aktywnego udziału w rozmowach, zadawania pytań i wymiany pomysłów. Wspiera uczniów w przezwyciężaniu barier językowych i wierzy w ich zdolności do skutecznej komunikacji.

W celu stworzenia inspirującej atmosfery, trener wykorzystuje różnorodne techniki i narzędzia. Może to obejmować używanie autentycznych materiałów, takich jak artykuły, filmy, piosenki czy podcasty, które angażują uczniów i wprowadzają ich w realne sytuacje komunikacyjne. Dzięki temu uczniowie nie tylko uczą się języka angielskiego, ale także doświadczają go w kontekście prawdziwego życia.

Trener języka angielskiego również promuje interakcję między uczniami, co sprzyja tworzeniu inspirującej atmosfery. Może to obejmować wspólne projekty, zadania grupowe, role-play czy dyskusje, które angażują uczniów w aktywną komunikację i wymianę pomysłów. Współpraca z innymi uczniami umożliwia praktykę językową w autentycznym kontekście społecznym i buduje pewność siebie w używaniu języka angielskiego.

Informacja zwrotna

Trener języka angielskiego regularnie udziela informacji zwrotnej uczniom, aby pomóc im zrozumieć ich mocne strony i obszary do poprawy. Ta informacja zwrotna jest niezwykle cenna, ponieważ umożliwia świadome rozpoznawanie i naprawę błędów oraz dalszy rozwój umiejętności.

Trener monitoruje postępy uczniów i obserwuje ich mocne strony oraz obszary wymagające poprawy. Na podstawie tych obserwacji udziela konstruktywnej informacji zwrotnej, która pomaga uczniom świadomie pracować nad swoimi umiejętnościami językowymi.

Informacja zwrotna trenera języka angielskiego może dotyczyć różnych aspektów nauki języka, takich jak gramatyka, słownictwo, wymowa, płynność w mówieniu czy rozumienie ze słuchu. Trener wskazuje na konkretne błędy, ale również podkreśla sukcesy i postępy ucznia. Dzięki temu uczniowie mają jasny obraz swojego rozwoju i wiedzą, nad czym powinni skupić się w celu dalszego doskonalenia.

Trener języka angielskiego nie tylko identyfikuje błędy, ale również oferuje skuteczne strategie i wskazówki, jak je poprawić. Może to obejmować omówienie reguł gramatycznych, proponowanie dodatkowych ćwiczeń, udostępnianie przykładów poprawnych struktur czy udzielanie wskazówek dotyczących poprawnej wymowy.

Informacja zwrotna od trenera języka angielskiego jest również regularna i systematyczna. Trener monitoruje postępy uczniów na bieżąco i zapewnia ciągłe wsparcie, aby uczniowie mogli śledzić swoje postępy i dostosowywać swoje działania w odpowiedzi na otrzymywane informacje zwrotne.

Jeśli szukasz profesjonalnego trenera języka angielskiego, który zainspiruje Cię i pomoże osiągnąć Twoje cele językowe, koniecznie przyjdź do Modern School. Nasi wykwalifikowani trenerzy z przyjemnością pomogą Ci w opanowaniu języka angielskiego i otworzą przed Tobą nowe możliwości komunikacyjne i zawodowe.

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.