Mikołajkowy Konkurs

Mikołajkowy Konkurs

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywają się konkursy na Facebooku Modern School (zwane dalej Konkursami).

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Językowa Modern School z siedzibą w Olsztynie,
ul. 1 Maja 5A/13, NIP: 739-332-30-10, wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.28/00015/2010  oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem 41396, którą reprezentuje Dyrektor Zarządzający
Jolanta Taperek.

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com pod adresem: https://www.facebook.com/modernschoololsztyn/ (zwanej dalej Stroną). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal Facebook.com.

4. Sponsorem nagród jest Szkoła Językowa Modern School z siedzibą w Olsztynie,
ul. 1 Maja 5A/13, NIP: 739-332-30-10, wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.28/00015/2010  oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem 41396, którą reprezentuje Dyrektor Zarządzający
Jolanta Taperek.

5. Modern School organizuje Konkurs w celu propagowania informacji o działalności swojej szkoły językowej  oraz o aktualnej ofercie. 

§ 2

Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu.

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica lub opiekuna prawnego), który odbiera dalej zdefiniowaną Nagrodę
- w przypadku wygrania jej przez osobę niepełnoletnią.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby pozostające z tymi podmiotami w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu oraz członkowie rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu w całości, ze zobowiązaniem do jego przestrzegania, z potwierdzeniem,
iż Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.), (zwana dalej Ustawą).

§ 3

Zasady Konkursu

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie zadania opisanego w poście konkursowym (zwanym dalej Pracą Konkursową). Prace Konkursowe publikowane są przez Uczestników pod postem konkursowym na oficjalnym profilu Organizatora.

2. Przedstawiciel Organizatora sprawdza zgodność Prac Konkursowych Użytkowników
z regulaminem. Jeśli Prace nie spełniają jego warunków, Organizator ma prawo wykluczyć je
z Konkursu na zasadach opisanych w §5 poniższego regulaminu.

3. Każda z Prac Konkursowych musi być zamieszczona pod postem konkursowym
w komentarzu.

4. Czas trwania Konkursu określony jest w treści postu konkursowego. Organizator ma prawo przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu, informując o tym na profilu Facebook
Modern School Olsztyn.

5. Po zakończeniu Konkursu, spośród Prac Konkursowych przesłanych w trakcie jego trwania, Organizator wybiera tę, która posiada największą liczbę polubień. Największa ilość polubień, pod Pracą Konkursową Uczestnika, stanowi kryterium wyłonienia Zwycięzcy. W przypadku, kiedy więcej niż jeden Uczestnik Konkursu zdobędzie taką sama liczbę polubień, głos rozstrzygający przysługuje Jury Modern School w skład którego wchodzi Dyrektor Zarządzający Modern School oraz jeden z  pracowników administracyjnych Modern School.

6. W czasie trwania Konkursu dany Uczestnik może przesłać dowolną liczbę prac.

7. W przypadku Konkursów, które kończą się w dniach poniedziałek-czwartek, informacje
o Zwycięzcach w danym Konkursie będą publikowane w terminie do 48h od jego zakończenia na Facebooku Organizatora. W przypadku Konkursów, które kończą się w piątek, informacje
o Zwycięzcach będą publikowane w poniedziałek.

8. Nagrodą dla Zwycięzcy są 2 bilety na dowolnie wybrany seans w kinie Helios, voucher na 50 złotych w Empiku oraz słownik języka angielskiego w twardej oprawie Pearson (łączna wartość nagrody 200zł).

9. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja
z części Nagrody oznacza rezygnację z całości Nagrody.

10. W celu pozyskania danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą za pomocą komentarza pod Pracą Konkursową. W tym komentarzu Organizator informuje o konieczności skontaktowania się Zwycięzcy z Organizatorem, poprzez wiadomość prywatną na Facebooku Organizatora.

11. Zwycięzca ma obowiązek skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.

12. Zwycięzcy zostaną powiadomieni w wiadomości prywatnej o miejscu odbioru Nagrody,

z zaznaczeniem, że miejscem odbioru Nagrody jest zawsze siedziba szkoły językowej
Modern School w Olsztynie.

13. Termin odbioru nagrody upływa po 14 dniach od daty ogłoszenia wyników.

14. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook Modern School Olsztyn.

15. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook Modern School Olsztyn.

§ 4

Dane osobowe

1. Administratorem zbioru danych osobowych Uczestników (w tym Zwycięzcy) jest Organizator. Dane te wykorzystywane są w celu wydania Nagrody.

2. Uczestnikom (w tym Zwycięzcy) przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z Ustawą.

 

§ 5

Wykluczenie z Konkursu

1. W przypadku naruszenia Regulaminu, Organizator może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

2. Organizator samodzielnie lub na wniosek Uczestników ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie jego Pracy Konkursowej, gdy zaistnieje podejrzenie że:

- zgłoszenie to narusza prawa autorskie lub zasady korzystania z serwisu Facebook.com,

- jego treść w sposób ewidentny nie jest związana z tematem Konkursu,

- jego treść jest obraźliwa lub wulgarna,

- Uczestnik posługuje się na portalu Facebook.com kontem fikcyjnym (tj. nieposiadającym prawdziwych znajomych lub założonym wyłącznie w celu udziału w Konkursie).

 

§ 6

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu, w tym dotyczące decyzji o wykluczeniu z Konkursu, mogą być składane przez Uczestników za pomocą prywatnej wiadomości na Facebooku Organizatora. 

2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika, numer telefonu, oraz podstawę reklamacji.

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie przez Organizatora.

4. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pomocą prywatnej wiadomości na Facebooku. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w poście konkursowym.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Modern School, według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku
o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

 

Olsztyn, 23.11.2017 r.

paralaksa

Dołącz
do grona
Modern Students
już dziś!

+48 696 557 557
biuro@modernschool.pl

Zaufali nam